آدرس کارخانه:

استان تهران – شهر شهریار – اندیشه – فاز یک

تلفن : ۵۷۱۱۴۳۰ – ۰۹۱۲