‍در این دسته انواع مختلف جوراب‌های زنانه وجود دارد.